V Capital - פיננסים פוגשים נדל"ן

V Capital הנה חברה יזמית, הפועלת בדרך של גיוס משקיעים באמצעות קרנות ייעודיות אשר מחזיקות במספר פרויקטים כל אחת. החברה מציעה למשקיעים בה פרויקטים בתחום הנדל”ן וההתחדשות העירונית. המשקיעים בחברה משתתפים ברווחי כל קרן בנפרד, כאשר כל קרן תאגד מספר פרויקטים ותנוהל כמיזם עצמאי סגור.

בכל אחד מהפרויקט אותם מובילה החברה מושקעים מיטב הידע והניסיון בתחום הייזום והביצוע, לרבות בדיקות כלכליות והנדסיות, בקרה ופיקוח, תוך מתן דגש על עיצוב יוקרתי וגימור  ברמה גבוהה.

סיבות טובות להשקיע איתנו

השקעה סולידית

• השקעה במיזם נדל”ן למגורים בעל שיעור סיכון נמוך, בפיזור של פרויקטים.

• השקעה ברכיב ההן העצמי הנדרש לכל פרוייקט, לפני המימון הבנקאי

השקעה אטרקטיבית

• פיתחנו מערכת ייחודית המיועדת לייצר עבור המשקיעים שלנו לא רק תשואה אטרקטיבית אלא גם מציעה כלי בקרה ומעקב לכל אורך הפרוייקט.

• מאפשרת השקעה בנדל”ן , גם בהיקפים נמוכים, באמצעות גוף מקצועי ומומחה, ללא צורך במעורבות של המשקיע בייזום או בביצוע.

• מנגנון תשואה הכולל גם ריבית על ההשקעה וגם השתתפות ברווחים

בחירת פרויקטים איכותיים

• תהליך הבחירה מלווה על ידי וועדות מקצועיות הכוללות מומחים מתחומי המימון והנדל”ן הקובעות ומאשרות את הפרוייקטים .

• פיזור ותמהיל של פרויקטים למגורים.

• תנאי הסף לאישור פרויקטים תואמים את כללי המערכת הבנקאית

בקרה ומעקב

• ליווי בנקאי לכל פרוייקט

• פיקוח שוטף של שמאי מקרקעין על עמידה בתנאי תקציב ולו”ז

• העברת עדכון רבעוני למשקיעים